Karrier Portál banner

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

A GYSEV Zrt. a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli.

adatkezelés célja: munkaerő-felvételhez szükséges a kiválasztási eljárásban megjelölt, vagy abban meg nem jelölt, de a kiválasztási eljárás alapján szóba jöhető egyéb munkakörre való alkalmasság megállapítása.

kezelt adatok köre: a jelölt neve, születési helye, ideje, továbbá a jelölt által a jelentkezéssel kapcsolatos iratokban megadott személyes adatok, pl.: önéletrajza, motivációs levele, e-mail címe, stb..

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint: az érintett, vagyis az Ön hozzájárulása; a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagyis az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján;

adatkezelés időtartama: a kiválasztási eljárásban megjelölt munkakör betöltése céljából a kiválasztás lezárulásáig, az ön külön hozzájárulása esetén az egyéb munkakör betöltése céljából a kiválasztás lezárulását követő hat hónapig, valamint a munkáltató jogi kötelezettsége teljesítése miatt maximum a 2003.évi CXXV. törvény 17.§. alapján 3 év.

adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan; a munkaviszony létesítésekor, annak az alapdokumentumai közé kerül, a sikertelen jelentkezés esetén a beérkezett anyagok az adatkezelés időtartamának lejártát követően megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek.

személyes adatokat megismerheti: a kiválasztási eljárásban részt vevő felelős munkavállaló, a munkáltatói jogkörgyakorló.

adatok forrása: jelölt;

adattovábbítás: nem történik;

automatizált döntéshozatal: nem történik;

adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a jelölt a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban nem vehet részt;

Az Ön ezen adatkezeléshez kapcsolódó jogai:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az adatkezelő által megtett intézkedésekről.
 • kérheti a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti a személyes adatainak törlését;
 • kérheti az adatkezelés korlátozását; vagyis hogy az Ön személyes adataival semmiféle adatkezelési műveletet – még törlési műveletet – sem végezhet az adatkezelő, azaz
  ha vitatja az adatainak a pontosságát, akkor annak helyesbítéséig
  ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor annak jogosságának vizsgálatáig
  ha jogellenes az adatkezelés, de annak ellenére Ön nem akarja, hogy a GYSEV Zrt. törölje a személyes adatait;
  Korlátozás az Ön hozzájárulásával vagy jogszabályi előírással oldható fel, amelyről Önt előzetesen tájékoztatjuk.
 • Ön az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
 • Az adathordozhatósághoz való jog A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés esetén (hozzájárulás) Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és továbbítsa egy másik adatkezelőnek. Ön jogosult arra is, hogy - amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje az adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Ön ezen személyes adatkezeléshez kapcsolódó jogai érvényesítése érdekében a GYSEV Zrt.-hez fordulhat az alábbi címen: Humán Erőforrás Szervezet, 9400 Sopron Mátyás király utca 19. vagy a karrier@gysev.hu emailcímen. Amennyiben a GYSEV Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tájékoztatja Önt a meghozott intézkedésekről, akkor Ön az alábbi jogorvoslati lehetőséggel élhet:

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet

  • a GYSEV Zrt.-nél kinevezett Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni. Elérhetősége:
   Árvai Tibor adatvédelmi tisztviselő
   +36 99 57-73-05
   tarvai@gysev.hu
  • panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
   Telefon: (+36-1) 391-1400
   Telefax: (+36-1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • jogorvoslatért az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye, vagy az adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.